1 Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ)
2 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential)
3 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife)
4 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA)
5 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life)
6 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir)
7 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi)
8 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay life)
9 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (FWD)
10 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Việt Nam) (Hanwha)
11 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI)
12 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon (Việt Nam)  (Fubon life)
13 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali (Việt Nam) (Generali)
14 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam
15 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam
17 Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng life)
18 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife (BIDV Metlife)

Nguồn: Cổng TTĐT BTC